Görev Tanımlamaları


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri

Madde 13- İmar ve Şehircilik Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)Halihazır haritaların yapımı ve yapımlarının kontrolünün yapmak.

c)3194 sayılı imar kanunun 18.Madde uygulamalarını yapmak.

ç)İmar planlarının Araziye aplikasyonlarını yapmak.

d)Yol kırmızı kot ve arazi kotlandırılmasını yapmak.

e)İfraz,tevhit ve ihdas işlemlerini yapmak.

f)İmar plan tadilatlarını yapmak.

g)İstimlak işlemlerinin yapması.

h)Binalara kot verilmesi ve su basman kontrollerini yapmak.

i)Kıymet taktir evraklarını hazırlamak.

j)TUS Kontrollerini yapmak.

k)Kadastro ve Tapu müdürlüklerindeki belediye dosyalarının takibi ve kontrollerini ve tapu tescil işlemlerini yapmak.

l)Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan binaların 3194 Sayılı İmar Kanunu,3030 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler tip İmar yönetmeliğine göre yapımlarını sağlamak ve denetimlerini yapmak.

m)Ruhsat almak üzere müracaatta bulunan Resmi ve özel her türlü projeyi incelemek ve yapı ruhsatlarını hazırlamak.

n)Yapı kullanma izin belgesi almak üzere yapılan müracaatlar da gerekli olan denetim ve kontrolleri yaparak yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.

o)Ruhsatlı olarak başlanılan binaların onaylı projelerine göre yapılması için gerekli kontrolleri yapmak.

p)Kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçilmek üzere hazırlanan proje ve resimlerin kontrolleri ve onaylarını yapmak.

r)Yıkılma durumunda bulunan binaların tespitlerini yapmak ve yıkılmasını sağlamak.

s)Kaçak olarak yapılan binaları tespit etmek ve 3194 Sayılı İmar kanununca gerekli olan işlemleri yapmak.

ş)SSK,Vergi dairesi ve Mesleki Denetim odaları ile ilgili yazışmaları yapmak.

t)Belediye tarafından yapılacak olan her türlü yapılar için gerekli olan projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

u) Yapı ruhsatına esas olmak üzere İmar Durum belgesini hazırlamak.

ü) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

v) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

y) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

z) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak