Görev Tanımlamaları


Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri; (08/04/2015 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile değişik )
Madde 26-
Hukuk İşleri Müdürü; Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;
     a) Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, aleyhe karara karşı kanun yollarına başvurmak.
     b) Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak.
     c) Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak.
     d) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek.
     e) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.
     f) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak..
     g) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.
     h) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.
     i) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.