Yıkım kararı alınan metruk yapı sahiplerinin dikkatine

Valilik ve Belediyemizce oluşturulan “Metruk bina yapıların tespiti, yıkılması/yıktırılması, metruk binaların yıkılması zaman alması ihtimaline karşın bu binaların girişini engelleyecek fiziki tedbirlerin biran önce alınması konularıyla ilgili koordinasyon için oluşturulan komisyonca” tespiti yapılan ve mücbir sebeplerle tebligatların yapılamaması nedeni ile işlem yapılamayan binalar hakkında, Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış olup yıkım kararının gerçekleştirilebilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereği “tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle” Belediyemiz İnternet sayfasından yayımlanmıştır.

               Belediye Encümenimizin almış olduğu 12.07.2019 tarih ve 103 nolu kararda  Metruk Yapıların yıkım kararı ile ilgililerine tebligat yapılamaması nedeniyle 3194 Sayılı İmam Kanununun 39.Maddesi  “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebiligat yapılır.Yapı sahibine bu şekilde tabligat yapılamaması halinde bu durum tabligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

          3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine göre ekli listede tespiti yapılan metruk yapı sahiplerine  tebligat yerine geçerli olması için   30 gün süreli  belediyenin  internet sayfasından yayınlanması hususunda ;

img7.png