T.C. GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ KAYIP VE BULUNTU EŞYA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

T.C.

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ

KAYIP VE BULUNTU EŞYA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1-Bu yönetmelik;GümüşhaneBelediyesi sınırları içerisinde bulunarak ZabıtaMüdürlüğüne teslim edilen buluntu eşyaların muhafazası, sahiplerine verilmesi, sahibi bulunmayan eşyalar hakkında yapılması gereken işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 2- BuYönetmelik;Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğüneteslim edilen buluntueşyaları kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik;

1- 5393 Sayılı Belediye Kanun'unun 15/b bendine;

-(Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasaklarıkoymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.)

2- Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendinin 9.Fıkrası;

-( Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak)

3- 4721sayılı Türk MedeniKanununun 770 ve 771.maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4-

Belediye: Gümüşhane Belediyesini,

Komisyon: Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan, İdari birim ve icra biriminden oluşan teşkilatı.

Komisyon İdari Birimi: Zabıta Müdürü, İktisat Memuru, Zabıta Komiseri veya Memur’u ve muhafazadan sorumlu personelden oluşan birim.

Komisyon İcra Birimi: Bütün Zabıta Memurlarından oluşan birim.

Buluntu Eşya: Belediyesınırları içerisinde bulunarak Belediyeye teslim edilen telefon, çanta, cüzdan,alet, araç, para ve altın gümüş gibi değerli madenler ile her türlü eşyayı,

Buluntu Eşya Teslim Tutanağı: Buluntu eşyayı teslim alan zabıta memurunun tanzimedeceği, 3 nüshadan oluşan, otokopili ve seri numaralı tutanağı, ( Ek-1 )

Değerli Kâğıt: Protesto,vekâletname, her türlü senet, çek gibi maddi değer ifade edenbelgeleri tanımlamaktadır.

Eşya Sahibi: Belediye sınırları içerisinde buluntu eşyanın sahibini,

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıp ve Buluntu Eşya Komisyonu Kurulması ve Görev Tanımları

Madde 5:

a. Komisyonun Kurulması

 

1- Kurumumuza teslim edilen kayıp ve buluntu eşyaların sahibine ulaşılamadığı takdirde, muhafazası ve mülkiyetin kamuya geçirilebilmesi ve diğer kurumlarla gerekli işlemleri yapmak için Zabıta Müdürlüğünce Komisyon idari ve Komisyon icra birimleri oluşturur.

2-  Komisyon Zabıta Müdürü tarafından belirlenir 1 başkan ve en az 3 üyeden oluşur.

3-  Komisyon üyeleri boşalan üyeliklere Komisyon Başkanı tarafından görevlendirme yapabilir.

b.Komisyon Üyelerinin Görevleri

1. Komisyon İcra Birimi:

            a. Bulunarak getirilen buluntu eşya, Belediye Zabıta yönetmeliği'nin 10. maddesinin(a)bendinin 9. fıkrasına istinaden Zabıta Müdürlüğü'nce "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" ile teslim alınır.

b.  Buluntu eşyayı teslim alan Zabıta Müdürlüğü personelinin tanzim edeceği "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" en az iki Zabıta memuru tarafından imzalanır, teslim edenin kimlik fotokopisi ve bilgileri alındıktan sonra tutulan tutanak taraflarca imzalanır ve tutanağın aslı ciltte kalır, 2. nüshası buluntu eşya ile birlikte muhafaza dolabına kaldırılır, 3. nüshası bulan kişiye verilebilir.

c. Mesai saatleri dışında veya Zabıta Müdürlüğü personeli bulunamaması halinde Belediye Güvenlik (Danışma) görevlilerince tutanakla teslim edenin kimlik fotokopisi ve bilgileri alındıktan sonra tutulan tutanak taraflarca imzalanır teslim alınan buluntu eşya ilk mesai başladığı gün içerisinde Zabıta Müdürlüğü'ne Zabıta Memurlarınca "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" tanzim edilerek teslim edilir. Zabıta Müdürlüğü veya Belediye Güvenlik görevlileri dışında diğer personel buluntu eşyayı teslim alamaz.

2. Komisyon İdari Birim ve Muhafazadan Sorumlu Personel:

           a. Kayıp ve eşya sahibine ulaşılması için 1 yıl eşyayı muhafaza altına almak.

           b. Buluntu eşyanın kokucu, bariz şekilde hijyenik olmaması ve kapladığı alan ile taşıdığımaddi değer dikkate alınarak muhafaza edilmeye uygun olmaması hallerinde durum "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" nın işlem sonucu bölümünde rapor edilerek Zabıta Müdürü'nün onayı ile imha edilmesi yoluna gidilebilir.

            c. Kayıp olarak teslim alınan noter kağıtları, vekaletnameler, nüfuz cüzdanları, aile cüzdanları, sürücü belgeleri, araç ruhsatları, pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkereleri, tapular ve benzeri belgeler sahibine 3 ay içerisinde ulaşılamadığı veya sahibi tarafından alınmadığı takdirde Komisyon idari birimin kararı ile bu belgeleri tutanakla imha edebilir "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağının işlem sonucu bölümünde durum belirtilir.

            d. Kayıp olarak teslim tutanağı ile alınan ¨, döviz cinsi paraların (Euro-Dolar vs.) sahibi çıkmadığı takdirde, Buluntu eşyalardan paralar Komisyon kararı doğrultusunda ( Döviz cinsi paralar herhangi bir devlet bankasından bozdurulmak suretiyle Türk Lirası olarak) bulunduğu günü müteakip 5 iş günü bekletilebilir. Bekletme süresi dolan para Gümüşhane Belediyesi Hesaplarına yatırılarak "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağının işlem sonucu bölümünde durum belirtilir.

          e. Muhafaza edilmesinde zorluk bulunan, içerisinde değer itibari ile 100 TL’yi geçmeyecek eşya bulunan, çanta ve cüzdan gibi buluntu eşyaların içerisindeki değerli kağıt ve belgeler ayrı ve uygun bir saklama malzemesi içerisine konularak muhafaza edilmek üzere alınıp, muhafaza edilmeye uygun olmayan çanta veya cüzdan Zabıta Müdürü'nün uygun görmesi ile tutanakla imha edilebilir. Bu durum "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" nın işlem sonucu bölümünde belirtilir

            f. Kayıp olarak teslim tutanağı ile alınan sarrafiye malzemeleri (altın vb.) bulunduğu güne müteakip 15 iş günü bekletilebilir. Bekletme süresi dolan sarrafiye malzemeleri komisyon tarafından Gümüşhane İl Merkezi içerisindeki en az 3 kuyumcudan teklif toplanıp en yüksek değerden teklif veren kuyumcuda makbuz karşılığı Türk Lirası’na dönüştürülerek, Gümüşhane Belediyesi Hesaplarına yatırılarak "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağının işlem sonucu bölümünde durum belirtilir ve teklifler, makbuz tutanağın ekinde muhafaza edilir.

           g. Sahibi bulunamayan cep telefonu vs. elektronik cihazların kayıp ve buluntu eşyaların Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne veya ilgili Kuruma IMEI seri numaraları bildirilerek kayıp veya çalıntı durumu belirlenecektir. Bekletme süresi dolan cihazların imha edilerek belediyemiz elektronik atık birimine teslimini yapar ve "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağının işlem sonucu bölümünde durum belirtilir.

            ı. Yönetmelikte belirtilmeyen diğer buluntu ve kayıp eşyalar için komisyon başkanının talebi üzerine toplanarak teslim alınan fakat bekletme süresi sonunda sahibi bulunamayan eşyalar hakkında karar almak.

        i. Kayıp ve buluntu eşyanın sahibine ulaşmaya çalışmak. Buluntu eşyanın takribi değeri 3.000 TL'nin üzerinde olanlar Belediye ilan bürosundan uygun olacak şekilde en az 2 defa ilan edilmelidir. Bu ilanlar tutanakla rapor edilerek teslim tutanağı ekine konur.

                 j.  Hırsızlık, gasp ve diğer adli olaylara konu olduğu anlaşılan buluntu eşyaları adli merciler talep edebileceğinden 1 yıl saklanmasını sağlamak.

              k. Gümüşhane Belediyesi hesabına yatırılan paranın sahibinin müracaatı olduğunda, Komisyonun yazılı talebi üzerine Zabıta Müdürlüğünce Mali Hizmetler Müdürlüğüne konu yazı ile bildirilerek 5 iş günü içerisinde sahibine iade edilir. Döviz cinsi paralar bozdurularak Gümüşhane Belediyesi hesabına yatırıldığı andaki Türk Lirası miktarı olarak iade edilir.

              l. Gümüşhane Belediyesi hesabına yatırılan 1 yıla kadar sahibi bulunamayan paralar Belediye bütçesine irat kaydedilir.

            m. Muhafaza süresi içerisinde sahibi tarafından alınmayan eşyalardan, yardım kuruluşlarının ve ya kamu kurumlarının hizmet birimlerinin kullanımına uygun olanlar komisyon kararı ile verilebilir. Yardım kuruluşlarının ve ya kamu kurumlarının işine yaramayacak eşyalar "Buluntu Eşya Teslim Tutanağının işlem sonucu bölümünde rapor edilerek komisyonca imha edilebilir.

             n. Buluntu eşyanın sahibi olduğu anlaşılan kişiye, kimlik fotokopisi, adresi ve iletişim bilgileri alınarak imza karşılığı komisyon kararıyla eşyası teslim edilir.

              o. Buluntu eşyanın sahibinin anlaşılabilmesi için eşyanın belirleyici özellikleri ( rengi, büyüklüğü, miktarı, şekli vb.) kaybolduğu tarih ve yer gibi tanımlayıcı bilgiler eşya gösterilmeden sorulur.

              p. İkametgahı Gümüşhane dışında olanlara ait bulunan eşyaların, eşya sahibinin birinci derece akrabalarına sahibinin kimlik belgesi ve teslim almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi karşılığında yukarıdaki kurallar dahilinde teslim edilebilir.

               r.  Gümüşhane dışında bulunanlara ait bulunmuş eşyalar ise sahibinin isteği üzerine gerekli belgeleri birimimize ulaştırması halinde kargo ile alıcı ödemeli olacak şekilde gönderilebilir.

              s.  Sahibine teslim edilemeyen eşyalar, bekleme sürelerinin ardından imha, bedelsiz devir veya açık artırma satış yoluyla tasfiye edilebilir.

             t.  Teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğümüze getirilen silah, şarjör, mermi, uyuşturucu madde vb. bulunmuş ürünler teslim alınmadan ilgilisi ile birlikte en yakın Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerine veya kolluk birimlerine gerekli bilgilendirme yapılarak Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıp ve Buluntu Eşyayı Teslim Alacak Zabıta Memurunun Yapacağı İşlemler

Madde 6:

a. Bulunarak getirilen buluntu eşya, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10. Maddesi(a) bendinin 9. Fıkrasına istinaden zabıta Müdürlüğünce EK-1 deki ‘‘ Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Tutanağı ile teslim almak.

b. Mesai saatleri dışında veya Zabıta Müdürlüğü personeli bulunmaması halinde Belediye Güvenlik (Danışma) görevlilerince tutanakla teslim alınan buluntu eşya ilk mesai başladığı gün ‘‘ Buluntu Eşya Teslim Tutanağı’yla ’’ teslim almak ve buluntu eşya ile birlikte muhafaza dolabına kaldırmak.

            c.  Buluntu eşyayı teslim alan Zabıta Müdürlüğü personelinin tanzim edeceği "Buluntu Eşya Teslim Tutanağı" en az iki Zabıta memuru tarafından imzalanır, tutulan tutanak taraflarca imzalanır ve tutanağın aslı ciltte kalır, 2. nüshası buluntu eşya ile birlikte muhafaza dolabına kaldırılır, 3. nüshası bulan kişiye verilebilir

            d. Buluntu eşyayı teslim edenlere yapılan işlem yada işlemler sonucu gerekli bilgilendirmeleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri

Madde 7:

Bulunmuş Eşya deposunda bulunan ve sahibi çıkmayan eşyalardan;

a. Kullanılabilecek ve kıymeti olan elektronik eşyalar (dizüstü bilgisayar, tablet, PC, Fotoğraf Makinesi vb.) bulunduğu andan itibaren 1 yıl saklanıp, 1 yıl sonunda komisyon nezaretinden değerlendirmeleri yapıldıktan sonra ihale usulü ile satışa sunulur. 

b.  Komisyon tarafından önce eşya sayılır, cinslerine göre ayrılarak kayıtlara uygunluğu saptanır, piyasa araştırması yapılır ve eşyaların satış fiyatı belirlenir.

c.  Satış ihale gününden en az 15 gün önce Gümüşhane’de yayımlanan yerel gazete ve kurum internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

d.  Satışlar açık artırma yöntemi ile tüm iştirakçiler önünden usulüne uygun olarak gerçekleştirilir ve bir tutanak ile kayıt altına alınır. Satışı yapılan eşyalar  Buluntu Eşya Teslim Tutanağı’ndan ‘‘ İhale Yolu İle Satış’’ olarak düşülür.

e.  İhale komisyon üyelerinden hiç kimse doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edemez.

f.  İhale sonucu elde edilen gelir Gümüşhane Belediyesi hesabına aktarılır ve irat kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 8:

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere göre veya Komisyon idari birim onayı ile işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9:

Bu yönetmelik hükümleriGümüşhane BelediyeBaşkanlığı tarafından yürütür.

Madde 10:

Bu yönetmelik Gümüşhane Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandıktan sonraBelediye İnternet Sitesi ve Belediye İlan panosunda yayımlanarak yürürlüğe girer.

EK-1

T.C.

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIP VE BULUNTU EŞYA TESLİM ALMA TUTANAĞI

SERİ NO:

00000

BULAN KİŞİNİN

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Telefonu

Adresi

Bulunan Eşyanın

Cinsi ve İçeriği

Teslim Alınma Tarihi

ve Saati

Teslim Alma Yasal

4721SayılıTürkMedeni

Kanununun

770.Maddesi, Zabıta

Dayanağı

Yönetmeliğinin 10/a mad. 9 fıkrası ve Gümüşhane Belediyesi Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği 6/a Maddesi Gereği

Açıklamalar

Teslim Eden

   Teslim Alan

  Teslim Alan

Zabıta Memuru

Zabıta Memuru

Adı Soyadı :

 Adı Soyadı:

 Sicil No

:

 Sicil No:

Başkan: Okunan komisyon raporunu oya sundu. Oybirliği ile kabul edildiğini açıkladı.

KOMİSYON BAŞKANI                                   ÜYE                               ÜYE                            ÜYE