GÜMÜŞHANE

BELEDİYESİ

 • ANASAYFA
 • İLETİŞİM
 • Tarih kokan güzel sehir Gümüshane ...
  GÜMÜŞHANE'DEN BİR VİDEO

  CANLI KAMERA


  Şehrimizin 6 Farklı Noktasından Kamera Görüntüsü için tıklayın..
  GÜNCEL HABERLER
  TÜMÜ
  DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU, BAŞKAN ÇİMEN’İ ZİYARET ETTİ
  DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU, BAŞKAN ÇİMEN’İ ZİYARET ETTİ
  DEVAMI
  ÇİMEN, BAŞKAN DOĞAN’I AĞIRLADI
  ÇİMEN, BAŞKAN DOĞAN’I AĞIRLADI
  DEVAMI
  BAŞSAĞLIĞI MESAJI
  BAŞSAĞLIĞI MESAJI
  DEVAMI
    BELEDİYEDEN TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
  BELEDİYEDEN TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
  DEVAMI
  BAŞKAN ÇİMEN’DEN BAŞBAKAN ERDOĞAN’A ANLAMLI DESTEK
  BAŞKAN ÇİMEN’DEN BAŞBAKAN ERDOĞAN’A ANLAMLI DESTEK
  DEVAMI
  BAŞKAN ÇİMEN ALAY KOMUTANINI ZİYARET ETTİ
  BAŞKAN ÇİMEN ALAY KOMUTANINI ZİYARET ETTİ
  DEVAMI
 • DUYURU Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden

  Müdürlüğümüz bünyesinde 15-40 yaş arası bay ve bayan katılımcılara ücretsiz olarak, Adem DAL’ın eğitmenliğinde Halk oyunları ve Halk dansları kursları açılacaktır.

  Müracaatlar Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacaktır.Halkımıza duyurulur.

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                            Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

                                                                                                                                                                                                         Baddal BAYAR

  DEVAMI
 • İŞ YERİ SATIŞ İLANI

  İlan

  Karaer Mahallesi Atatürk Caddesinde yapılan Belediye Hizmet Binasının 7. Bağımsız Bölüm nolu iş yeri 24.04.2013 tarihinde saat 10:00 de belediyemiz Meclis salonunda 2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesi (Açık Artırma) usulu ile satışa çıkacaktır. İlgiler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Başvurabilirler.

  DEVAMI
 • KAPALI OTOPARK İNŞAATI YAPIM İŞİ
  İlan
  Kapalı Otopark İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
  İhale Kayıt Numarası : 2013/131440
  1-İdarenin
  a) Adresi : KARAER MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 10 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
  b) Telefon ve faks numarası : 4562137300 - 4562137306
  c) Elektronik Posta Adresi : info@gumushane.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
   
  2-İhale konusu yapım işinin
  a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Gümüşhane Merkez
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
   
  3- İhalenin
  a) Yapılacağı yer : Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi No:68 Kat:2 Gümüşhane
  b) Tarihi ve saati : 11.10.2013 - 14:00
   
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
  b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
   
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
   
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  11.06.2011 tarih ve 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN BENZER İŞ GURUPLARINDAN (B) ÜST YAPI İŞLERİ BII VEYA BIII ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisi veya Mimar
   
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
   
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
   
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
   
  9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
   
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
   
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
   
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
   
  13. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  DEVAMI
 • TÜMÜ
  PROJELERİMİZ
 • BATTI / ÇIKTI PROJEMİZ

   ŞEHİR merkezinde yaya ulaşımının rahatlatılması için, taşıt trafiğinde

  temel düzenlemeler yapmanın zamanı çoktan geçti. Bu açıdan
  BATTI/ÇIKTI düzenlemesi için start verecek ve öncelikle, Mordut, Karşıyaka
  ve Hastane kavşaklarına battı/ çıktılar inşa edeceğiz. Şehrin trafik
  sorunu kısa zamanda çözülecektir. Ayrıca şehrimizde kangren
  haline dönüşen trafik keşkemeşine son verilerek modern bir Gümüşhane’nin
  silüeti çizilecektir
  DEVAMI
 • TÜNEL OTOPARK PROJEMİZ

   GÜMÜŞHANE, tüm Türkiye’de başlayan kişi

  başına araç sayısında ki büyük artıştan payına düşeni almıştır. Bu
  övünülecek ekonomik bir gelişme olarak hepimizi sevince boğarken,
  Gümüşhanemiz aynı oranda bir gelişme süreci yaşamadığından,
  kentte trafik keşmekeşi alıp başını gitmiştir. Bu kapsamda şehir merkezinde
  yaşanan, otopark sorununun halledilmesi doğrultusunda,
  tespit edilecek mahallerde Tünel Otopark’lar açılarak, sorunun halline
  bu projeyle katkı sunulacak. Öte yandan yeni inşa edilecek toplu konutlar
  için otopark zorunluluğundan asla taviz verilmeyecektir. Bizler
  yaşadığı anı düşünerek değil geleceği düşünerek hareket edeceğiz.
  DEVAMI
 • YENİ OTOGAR PROJEMİZ

   büyüyerek, gelişmesi için startı verilen önemli temel yatırımlarımızdan

  biri olan ‘Çevre Yolu Projesi’ şehrin stratejik gelişme planını radikal bir
  değişime yöneltmiştir. Toplam 11 kilometrelik bu yol bilindiği gibi Hacıeminden
  başlayarak, Hasanbey, Karaer, Çamlıca istikametleriyle Kuşakkaya
  ve Üniversite güzergahını takip edecektir. Proje içerisinde tünellerin
  yanı sıra, şehirle bağlantı sağlayan 5 kavşak bulunuyor. Proje kapsamında
  özellikle Çamlıca Mahallesi’nde tapu sorunu yaşayan vatandaşlarımızın
  problemleri acilen çözüme kavuşturulacaktır.
  Vatandaşlarımıza tapuları acilen verilecektir.
  Çevre yolu projesiyle birlikte şehrin gündemine gelen, şehirlerarası
  yeni otogar için farklı bir planlama yapılacaktır. Çevre yolunun durumuna
  göre yapılacak fizibilite çalışmalarıyla yeni şehir otogarımız, Bağlarbaşı
  veya Hacıemin’de uygun görülen bir yere yapılacak projede helikopter pisti
  de ihmal edilmeyecektir. 
  DEVAMI
 • TÜMÜ