GÜMÜŞHANE MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME, ÇEVRE, KÜLTÜR VE TURİZM BİRLİĞİ İHALE İLANI

Gümüşhane Merkez İlçe Dibekli- Gümüşkaya Köyü İçme Suyu Depo İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı

:

Gümüşhane Merkez İlçe Köylerine  Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliği

b) Adresi

:

YENI MAHALLE YUNUS EMRE CADDESI NO: 6 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ(Özel İdare Hizmet Binası B/Blok 5.Kat)

c) Telefon ve faks numarası

:

4562131031 (188) - 4562133744

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Gümüşhane Merkez İlçe Dibekli-Gümüşkaya Köyü İçme Suyu Depo İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi  

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gümüşhane Merkez İlçe Dibekli -Gümüşkaya Köyü İçme Suyu Depo İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi  (35 Kalem İmalat)

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gümüşhane Merkez İlçe Dibekli-Gümüşkaya Köyleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) Takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarihi                                           

:

03/09/2021  Saat: 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri :

:

Gümüşhane İl Özel İdaresi İhale Salonu (Gümüşhane İl Özel İdaresi sosyal tesis toplantı salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri  bilgileri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 Yapım İşleri Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan ; A IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ/ A XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ; A V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)  benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.3 .2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhalenin tüm Kısımları için İnşaat Mühendisi-Mimar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250.00 TRY (Türk Lirası) karşılığı, Gümüşhane Merkez İlçe Köylerine  Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliğinden (Özel İdare Hizmet Binası B/Blok 5.Kat) satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler, Gümüşhane Merkez İlçe Köylerine  Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliğini (Özel İdare Hizmet Binası B/Blok 5.Kat) adresine  elden teslim edilebilecektir.

 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Fiyat farkı verilmeyecektir.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Bu ihalede alt yüklenici çalıştırılmayacak olup, işlerin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır.